नायब सुब्बा तहको नतिजा प्रकाशित

1 year  ago No Comment

लोकसेवा आयोगले बिभिन्न जिल्लाको नायब सुब्बा तहको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । बिस्तृत बिवरण तल दिइएको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15502-15506/074-75 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

Do you like this article?